Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

Obavijest dioničarima


O B A V I J E S T

Obavještavaju se učesnici XV Skupštine dioničara Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo, održane dana 22.10.2018. godine, da zapisnik sa iste mogu preuzeti na adresi Kurta Schorka br.14., ured Sekretara društva.

Primjedbe i prigovor na zapisnik podnose se u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik kod Sekretara društva u roku od 30 dana počev od 21.01.2019. godine.

Datum, 21.01.2019. godine

Predsjednik Skupštine
Dr. sci. Šaćiragić Muhamed