Online prodaja
Od
Do

Početni prihvatljivi datum polaska:

Krajnji prihvatljivi datum polaska:

Početni prihvatljivi datum povratka:

Krajnji prihvatljivi datum povratka:

OBAVJEŠTENJE o sazivanju 10 Skupštine dioničara Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo

Na osnovu odredbi članova 229. i 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), i člana 43. Statuta Centrotrans – Eurolines, d.d., sa sjedištem u Sarajevu ul. Kurta Schorka br. 14., Nadzorni odbor Društva na 17-toj sjednici, održanoj dana 30.11.2016. godine, donosi:

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju 10 Skupštine dioničara Centrotrans – Eurolines d.d. Sarajevo


I. Skupština dioničara Centrotrans-Eurolines d.d. održat će se dana 23.12.2016. godine, (petak), sa početkom u 11,00 sati u Sarajevu, u sali Edukacionog centra Centroservisa Društva (Autobaza), ul. Kurta Schorka br. 14.

II. U skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj: broj: 1/15699/16 od 30.11.2016. godine,  Odbor za glasanje u čine: Čutura Sakib, Karić Hajrudin i Tokmo Adnan, zamjenici: Salibašić Fikret, Hadžović Dragan i Huseinbašić Rifat. Zapisničar na Skupštini društva je Dedić Benaris, sekretar Društva.

III. Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Radna tijela:
- Izbor predsjednika Skupštine  
- Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Verifikacija zapisnika sa IX Skupštine Društva održane dana 12.04.2016. godine,
3. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Plana investicija Društva za 2016. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja sa Planom investicija Društva za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o glasanju povjerenja članovima Nadzornog odbora.

IV. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć se može dati samo jednoj fizičkoj osobi-punomoćniku koji će ga zastupati na Skupštini. Punomoć mora sadržati generalno ovlaštenje za zastupanje dioničara - vlastodavca na skupštini, uz obavezu i odgovornost punomoćnika da postupa sa naročitom pažnjom i najboljem interesu dioničara-vlastodavca i  mora biti u pismenom obliku sa potpisom dioničara-vlastodavca i punomoćnika. Prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar ili punomoćnik dioničara podnosi u pismenom obliku, sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan u sjedištu Društva,  neposrednom predajom ili preporučenom poštom u mjestu sjedišta i mjestima sjedišta dijelova Društva, u roku od 3 dana prije dana održavanja Skupštine. Podnosiocu uredne prijave izdat će se potvrda o prijavi za učešće na Skupštini koju je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan uz predočenje isprave za identifikaciju predati Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije vremena utvrđenog za početak rada Skupštine.

V. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine, pod uslovom da je blagovremeno podnio prijavu.

VI. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima  pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka za uvrštavanje na dnevni red skupštine, te člana nadzornog odbora i člana odbora za reviziju najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju i održavanju Skupštine.
Uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave o identifikaciji dioničara-punomoćnika (lična karta ili pasoš). Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu, član ili punomoćnik člana Društva, može ostvariti u Sekretarijatu na Autobazi Društva Sarajevo,  ulica Kurta Schorka br.14, tel: 033 770-812.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Dr. sci. Šaćiragić Muhamed